top of page
Screenshot%202021-01-27%20at%2010.38_edi
數據檢索
基本信息
使用指引
資料目錄
ᡨᡠᠩ ᡤᡠᠸᡝ ᡴᡳ
佟國器Tung Guwe Ki
Tong Guo Qi
族群
滿族
參考資料
DQBQZ 3

個人

bottom of page